Nasze przedszkolaki bawią się i uczą w domu

 

    

  

  

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

   Na podstawie art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz §11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podajemy do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Podziel się sercem !

 

Informujemy wszystkich darczyńców, że w bieżącym roku planujemy zmodernizować część rekreacyjną przedszkolnego ogrodu i oddać do dyspozycji dzieci Integracyjny Plac Zabaw. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazują nam 1% podatku!

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Opłaty za przedszkole

Wesołego Alleluja!

Rekrutacja 2021/2022

 

Szanowni rodzice!

Informuję, iż z uwagi na zaplanowane urlopy pracowników, przyjmowanie Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem na rok szkolny 2021/2022 w piątek 2 kwietnia 2021r. będzie możliwe do godziny 11.00

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola!

 

Szanowni Państwo, Drodzy rodzice!

  W związku z wprowadzonymi przez Rząd obostrzeniami epidemiologicznymi od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

 Przedszkole będzie prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci rodziców, którzy: 

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876 i 2369), 
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 Dzieci przebywające w przedszkolu będą objęte działaniami opiekuńczo-wychowawczymi. Pozostałe przedszkolaki będą miały przygotowaną ofertę zajęć i zabaw w formie pracy zdalnej - publikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Nasze przedszkolaki bawią się i uczą w domu oraz przesyłane pocztą elektroniczną. Proponujemy ustalić wspólnie z dzieckiem czas na wykonanie zadań. Dobrze by było,  aby zachować w miarę stały rytm codziennej nauki poprzez zabawę. Zdajemy sobie sprawę, że znaleźliśmy się po raz kolejny, w trudnej sytuacji dla nas wszystkich. Jesteśmy świadomi, że to Wy – Rodzice jesteście teraz najważniejszym ogniwem przekazywania wiedzy i umiejętności swoim pociechom. Nauczyciele postarają się, aby zadania były łatwe do wykonania w warunkach domowych oraz w miarę możliwości do samodzielnego wykonania przez naszych przedszkolaków. Zachowajmy zdrowy rozsądek i umiar, bądźmy przewodnikami i starajmy się by dzieci samodzielnie pokonywały trudności. Prosimy o cierpliwość i spokojne podejście do obecnej sytuacji, uzależnionej przede wszystkim od możliwości psychofizycznych dzieci oraz sytuacji sprzętowej. Dbajmy, szczególnie dla dobra dzieci, o dobrą atmosferę i uśmiech na twarzy!

Podstawowym narzędziem kontaktu z rodzicami będzie strona internetowa oraz poczta elektroniczna: grupowa oraz specjalistów pracujących z dziećmi. W razie potrzeby będą mogli Państwo nawiązać kontakt telefoniczny z nauczycielem oraz zostaną wprowadzone dyżury stacjonarne nauczycieli, których harmonogram zostanie Państwu podany do wiadomości. W tym czasie w razie trudności podczas pracy, jakichkolwiek pytań i wątpliwości będziecie mogli się Państwo skontaktować z nauczycielem lub specjalistą.

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem