Tegoroczny projekt „Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki!” pozwala dzieciom na udział w ciekawych formach aktywności. Nasze przedszkolaki mogą doświadczyć wielu pozytywnych wrażeń podczas zajęć dogoterapii Mój przyjaciel pies". W czasie tych spotkań, dzieci uczą się prawidłowego kontaktu z psem, poznają jego potrzeby i wzmacniają empatię względem zwierząt. Obecność psa na zajęciach wyzwala w dzieciach spontaniczną radość i otwartość względem otoczenia.

  Nowy projekt umożliwia także przedszkolakom pogłębienie umiejętności z języka angielskiego poprzez udział w zajęciach „Funny Englisch”, których głównym założeniem jest: zabawa językiem angielskim i w języku angielskim, wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do zabawy językiem obcym, stosowanie ćwiczeń imitacyjnych i powtarzanie w formie zabawowej, wielozmysłowość w procesie poznawania języka angielskiego, zapoznanie z kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych, rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między innymi poprzez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych kompetencji językowych.

  Warsztaty konstrukcyjne „Mały konstruktor” z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu będą kształtowały kompetencje kluczowe przedszkolaków w zakresie umiejętności technicznych (pierwsze umiejętności naukowe i inżynierskie), będą rozwijały motorykę małą, umiejętności pracy w grupie, umiejętność słuchania i mówienia (tworzenie opowieści w oparciu o budowle z klocków), wyobraźnię, koncentrację, kreatywność, umiejętność prezentowania swojej pracy a także wykorzystanie wiedzy matematycznej podczas codziennych czynności. Zostanie także zorganizowana wycieczka rozwijająca zainteresowania techniczne dzieci do Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu RZPWE w Opolu.

  Zajęcia „Artystyczne brzdące” obejmują rytmikę oraz interaktywne teatrzyki muzyczne. Cele zajęć „Rytmiki” to zaspokajanie potrzeb, rozwoju zainteresowań, umuzykalniania dzieci, a także cele wychowawcze. Istotą jest kształcenie uważnej, skoncentrowanej postawy dziecka, korygowanie nadruchliwości, rozwijanie gotowości do wykonywania zadań. Zainteresowanie dzieci wspólną zabawą w oparciu o muzykę i teatr ukształtuje umiejętność pracy w grupie, poczucie solidarności oraz współodpowiedzialności. Zajęcia wpłyną także w zasadniczy sposób na ogólny rozwój dzieci. Rozwinie się sprawność motoryki dużej, poczucie rytmu, spostrzegawczość, szybkość orientacji, koordynacja ruchowo – słuchowa. Ruch przy muzyce, zabawy umuzykalniające, inscenizacje ruchowe piosenek, interpretacje ruchowe i teatralne utworów muzycznych oraz taniec zwiększą możliwości poznawcze, twórcze i komunikacyjne naszych przedszkolaków.

 Cykl zajęć z psychologiem „Akademia rozwoju” służy budowaniu poczucia własnej wartości, doskonaleniu u dzieci umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywaniu swoich mocnych stron we wspólnym działaniu, poznaniu własnych uczuć, sposobów radzenia sobie z silnymi emocjami, nauce rozwiązywania konfliktów i problemów w grupie, a przede wszystkim stymulacji rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci. Spotkania pełnią rolę zarówno terapeutyczną jak i profilaktyczną. 

Oto fotograficzna relacja z realizacji działań projektu „Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki!” :

 Mały konstruktor

 W grupie II

 W grupie III

 

 W grupie IV

 

 W grupie V

 

Rytmika 

 

Język angielski 

 

Akademia rozwoju

 

 Dogoterapia 

 W grupie I

 W grupie II

 W grupie III

 W grupie IV

 W grupie V