Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.ppnr2.zawadzkie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • informacje są zamieszczone w postaci skanów lub plików PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf nie są dostępne cyfrowo strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne (nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów; jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować),
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Momot, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (77) 461 64 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Siedziba główna: Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, ul. Paderewskiego 1, 47-120 Zawadzkie

Dostępność:

 • do budynku prowadzi droga utwardzona,
 • aby dostać się do przedszkola należy pokonać kilka schodów, drzwi wejściowe otwierane są ręcznie,
 • budynek jest jednopoziomowy – w całości dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola,
 • przy schodach wejściowych nie ma podjazdu,
 • w przedszkolu nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym,
 • w przedszkolu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego,
 • w przedszkolu nie jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku,
 • w okolicy przedszkola nie obowiązuje strefa parkowania, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest wjazd na teren przedszkola przez bramę główną na parking wewnętrzny, przeznaczony głównie dla personelu; przedszkole nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.