Integracja i edukacja włączająca

   Każdy człowiek, niezależnie od poziomu swego rozwoju i rodzaju zaburzeń ma takie samo prawo do opieki i edukacji w swoim środowisku społecznym. Naturalną tendencją w życiu każdego człowieka jest dążenie do rozwoju i doskonalenia się, dlatego niezbędne jest zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb i predyspozycji osobowościowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego środowiska stworzyliśmy korzystne warunki wychowawcze i edukacyjne w naszej placówce, integrując dzieci zdrowe wraz z dziećmi niepełnosprawnymi.

Celem integracji w naszym przedszkolu jest:

Integracja

stworzenie dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych takich warunków,

aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków,

aby ich dysfunkcje nie decydowały o powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami.

   Integracja zakłada, że nie jest to proces włączania się dzieci sprawnych "inaczej" do grupy dzieci pełnosprawnych, ale jest oddziaływanie obustronne. Jedne uczą się od drugich bycia ze sobą, doświadczania siebie nawzajem. Każde  powinno  umieć  znaleźć  swoje miejsce w grupie, poradzić sobie z napotykanymi trudnościami i przeszkodami, stać się samodzielne na miarę swoich możliwości by w przyszłości umieć działać, tworzyć, żyć i cieszyć się życiem razem z innymi.

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu ze sprawnymi "inaczej" uczą się:

  • większej tolerancji wobec innych
  • akceptowania niepełnosprawności
  • odpowiedzialności i życzliwości wobec innych
  • większej otwartości na innych, postawy empatii
  • mają świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy, że są przez to gorsi
  • dostrzegają i coraz lepiej rozumieją ograniczenia samodzielności swoich kolegów i troszczą się o nich
  • uczą się większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności

Dzieci o specyficznych potrzebach obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:

  • nabierają większej pewności siebie
  • odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat
  • starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku, a jednocześnie lepiej się rozwijają fizycznie i psychicznie

  Zaletą grupy integracyjnej jest jej liczebność (od 15 do 20 dzieci) w tym do 5 dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci te są kwalifikowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Kolejna zaletą grupy integracyjnej to praca dwóch nauczycieli jednocześnie: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego, który jest pedagogiem specjalnym.

  Grupa pracuje w oparciu o program wychowania przedszkolnego - ,,Nasze przedszkole". Dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych program jest modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju i możliwości dzieci oraz ich indywidualnego tempa pracy. Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych są inne, o różnym stopniu trudności, doskonalące słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, przeznacza się na ich wykonanie więcej czasu. Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, w których dzieci zdrowe i sprawne "inaczej" podejmują wspólne, różnorodne działania, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości. Bardzo ważnym elementem pracy w grupie integracyjnej jest wykorzystywanie innowacyjnych elementów metod, ćwiczeń relaksacyjnych, zabaw integracyjnych, gier dydaktycznych po to, aby każdy mógł poczuć się tak samo ważny. Praca w grupie integracyjnej jest trudna, wymaga dużego zaangażowania, cierpliwości, empatii i ciągłego kształcenia się. Daje jednak wiele satysfakcji. Uśmiech i zadowolenie dziecka jest dla nauczyciela największą nagrodą. Dużym osiągnięciem wychowawczym jest to, że dzieci potrafią sobie nawzajem pomagać.

  Wierzymy, że wychowanie i kształcenie w grupach integracyjnych pozwoli w przyszłości stworzyć bardziej wyrozumiałe, pozytywnie nastawione, pozbawione uprzedzeń społeczeństwo, a dzieci niepełnosprawne będą lepiej przygotowane do samodzielności i radzenia sobie w codziennej rzeczywistości.

Naszą przewodnią myślą są słowa Marii Grzegorzewskiej

" Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie "