Organizacja przedszkola

Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem jest Gmina Zawadzkie, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Opolski Kurator Oświaty. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.00 do 16.00 (pn. - pt.), przez cały rok z przerwą ustaloną przez organ prowadzący. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Przedszkole może przyjąć 120 dzieci. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziale integracyjnym 20. Przedszkole udziela nieodpłatne świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalany jest zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Przedszkole zapewnZajęcia dodatkoweia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia wspomagające ich rozwój i rozwijające ich zainteresowania uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciele realizując program wychowania przedszkolnego stosują różne atrakcyjne formy i rodzaje zajęć, opracowują oraz wdrażają innowacje pedagogiczne i programy własne, wspomagające pracę placówki.